Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na www.carollinum.cz má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.

2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro
případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:
 
 • 1. Právo odstoupit od smlouvy.
  • 1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
  • 1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • 1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, fax: 224 815 785, e-mail: eshop@carollinum.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • 1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • 2. Důsledky odstoupení od smlouvy.
  • 2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • 2.2 Převzetí zboží
   • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
   • a. Náklady spojené s vrácením zboží
    • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, tedy zejména poštovné a balné
   • b. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
    • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • 3. Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy.
  • Oznámení o odstoupení od smlouvy
  • Adresát: CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, fax: 224 815 785, email: eshop@carollinum.cz
  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum
  • (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
3. Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupujícího – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:
 • kontaktujte nás s vyrozuměním o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží;
 • kompletní vyrozumění společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu;
 • samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato);
 • peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba (na účet, složenkou).
 

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

 • (i) bylo-li zboží upraveno podle přání Kupujícího či pro jeho osobu v souladu s ustanovením § 1837 d) NOZ,
 • (ii) v dalších případech taxativně stanovených v § 1837 NOZ.
Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě naplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek. Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět.

4. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
Zajímají vás čerstvé novinky ze světa luxusních hodinek a doplňků?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.