Podmínky služby

Prohlášení společnosti CAROLLINUM, s.r.o. o ochraně osobních údajů

Jelikož je pro nás, společnost CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, IČ: 645 83 350, zapsaná pod spisovou značkou C 41149 u Městského soudu v Praze (dále také jako „Správce“ ), ochrana Vašich osobních údajů důležitá, budeme se řídit následujícími zásadami, abychom dosáhli jejich nejvyšší možné ochrany.

Toto Prohlášení a následné zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Případy, které GDPR neupravuje nebo výslovně dovoluje jejich úpravu na národní úrovni, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení může být z naší strany kdykoliv měněno, a to zvláště v případě změn v příslušné právní úpravě vztahující se k ochraně osobních údajů, proto ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme sledovat na našich webových stránkách eventuální aktualizace tohoto prohlášení.

Při nákupu na našich webových stránkách nebo v našich kamenných prodejnách nám v rámci kupních smluv nebo jiných obchodních vztahů sdělujete své osobní údaje a níže se budeme moci seznámit s bližšími informacemi o našem zpracováni těchto Vámi poskytnutých údajů

Upozorňujeme, že své osobní údaje nám sdělovat nemusíte, ovšem pokud nám některé z Vašich osobních údajů, které pro obchodní účely požadujeme, nesdělíte, budeme Vám moci poskytovat pouze omezené produkty či služby.

Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili některé základní pojmy, které Vám pomohou lépe pochopit následující text tohoto Prohlášení.

Osobní údaj

„Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Subjekt údajů

„Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů

„Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je (bude doplněno).“

Zpracovatel osobních údajů

„Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů

„Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Viz. Článek 4 GDPR

Jak údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti. Dále také dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracování těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují.

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely vyřízení objednávek, uzavření kupních smluv, dodání objednaného zboží, reklamačních řízení a pro účely přímého marketingu (viz Obchodní sdělení).

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Jaké údaje zpracováváme

V rámci obchodních vztahů shromažďujeme následující osobní údaje:

a) oslovení /titul

b) jméno

c) příjmení

d) kontaktní adresa

e) e-mailová adresa

f) telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)

g) údaje o platební kartě (pokud jste ji použili)

h) informaci o slevách

i) zakoupené zboží

j) oblasti zájmu

Doba uchování osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a námi, uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Údaje poskytnuté na základě souhlasu subjektu údajů budou uchovávány po dobu 10 -ti let. Pokud využijete své právo být zapomenut nebo odvoláte poskytnutý souhlas, dobou údaje uchovány samozřejmě dobu kratší.

Předávání údajů – další zpracovatele

Správce je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny zpracovatelské vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost.

Obchodní sdělení

Dle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je nám umožněno Vámi poskytnuté údaje využít k přímému marketingu v rámci našeho již existujícího smluvního vztahu. Tato marketingová sdělení se budou týkat pouze našich obdobných produktů a služeb. Zároveň v každém takovémto obchodním sdělení naleznete možnost bezplatně se odhlásit z odběru těchto sdělení.

Cookies

Aby naše nabídka byla pro Vás relevantní, využívají naše webové stránky www.carollinum.cz textové soubory cookies. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všech funkcí, které nabízí naše stránky.

Zabezpečení

Abychom dosáhli té nejvyšší možné míry ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, využíváme určité technologie a funkce zabezpečení. I přesto, že se snažíme maximálně ochránit Vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním, nikdy není možné zajistit 100% kontrolu. Proto Vás budeme v případě jakýchkoliv incidentů, které dosáhnout určité míry rizika, bezprostředně informovat.

Práva subjektů osobních údajů

Abychom ctili zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, rádi Vám na níže uvedených kontaktních údajích poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Pokud to bude ze zákona možné, máte právo změnit nebo provést opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo toto zpracování omezit, souhlas odvolat anebo dokonce nechat vymazat všechny údaje, které na základě Vašeho souhlasu uchováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Také máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se Vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, Vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek.

Máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, stížností, připomínek nebo uplatnění práv subjektů údajů nás kontaktujte skrze kontaktní emailovou adresu: gdpr@carollinum.cz

Reklama a reklamní sdělení

Uživatelé těchto webových stránek tímto souhlasí s tím, že registrovaným uživatelům bude provozovatel oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách a službách, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv krátkého rozsahu obsahujících informace o produktech třetích stran.

Registrovaný uživatel tímto bezvýhradně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).

Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. 

Formuláře

Žádost o omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů

Žádost o opravu zpracovávaných osobních údajů

Žádost o přístup k osobním údajům - formulář

Žádost o výmaz zpracovávaných osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Práva subjektů údajů


Pravidla použití stránek

Přístup na webové stránky CAROLLINUM (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek CAROLLINUM předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit.

Autorská práva

Jedinými a výhradními majiteli autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek jsou CAROLLINUM s.r.o. (dále jen provozovatel), přispěvatelé a/nebo uvedení vlastníci ©. Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými právními předpisy České republiky. Publikování, redistribuce, reprodukce, převod nebo jiné šíření obsahu nebo jeho částí je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv.

Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové (neobchodní) účely nebo jako zdroj informací o výrobcích nebo službách společnosti CAROLLINUM. Není však povoleno odstraňovat jakékoli upozornění a informace o autorských a jiných vlastnických právech a/nebo další výhrady uvedené v materiálech, jež si vytisknete nebo jejichž kopie si pořídíte.

Souhlasíte, že nebudete jiným způsobem pozměňovat, upravovat, kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média. Dále souhlasíte, že nebudete prodávat, publikovat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média, včetně přemístění materiálů na jinou stránku a jejich zpřístupnění on-line, nejsou-li tyto materiály označeny k takovému použití.

Ostatní loga a ochranné známky použité na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, výhradním majetkem společností, na které odkazují a/nebo o kterých se zmiňují.

Výrobky a ceny

Společnost CAROLLINUM se neustále snaží své výrobky a služby zlepšovat. Veškeré informace na této webové stránce proto podléhají změnám. Specifikace, modely, ceny všech položek na této stránce jsou určeny pouze pro informační účely, nemohou být považovány za návrh smlouvy a nemusí být aktuální v době, kdy je prohlížíte. Kontaktujte, prosím, společnost CAROLLINUM, aby vám poskytla nejnovější informace a potvrdila veškeré specifikace a ceny. V důsledku povahy technologie se muže stát, že barvy uvedené na webové stránce neodpovídají skutečným barvám.

Právní informace – všeobecné podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku společnosti CAROLLINUM souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami. Prosíme, seznamte se s těmito všeobecnými podmínkami, které platí pro tuto webovou stránku. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že Vám není dovoleno používat tuto webovou stránku a prosíme Vás o její opuštění. Vaše používání těchto webových stránek a Váš vztah ke společnosti CAROLLINUM se řídí právem České republiky. Některé termíny zde použité jsou definovány na konci tohoto textu.

Odpovědnost za škody

Webové stránky provozovatele mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile budou provozovatelem odhaleny. Stránky provozovatele jsou nepravidelně aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel, názvů, symbolů, obrázků, log a ikon nebo služeb zmíněných na stánkách provozovatele. Modifikace těchto všeobecných informací vstoupí v platnost neprodleně po jejich zveřejnění. Provozovatel upozorňuje, že z technických důvodů nemusí webová stránka obsahovat v době Vašeho přístupu aktuální informace. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup.

Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Provozovatel neposkytuje záruku, že tato webová stránka bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server. Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách provozovatele. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek provozovatele.

V žádném případě provozovatel, jeho dodavatelé nebo zaměstnanci neodpovídají za jakékoliv škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě výrobku nebo služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky, výrobku nebo služeb na ní či jejím prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. V žádném případě provozovatel, jeho dodavatelé nebo zaměstnanci nejsou zodpovědní za případné škody a to jak přímé, speciální ale i nepřímé, ani za důsledky poškození v souvislosti s přístupem nebo použitím webových stránek provozovatele a šířením informací obsažených na těchto stránkách.

Tyto webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Zařazení těchto odkazů v žádném případě neznamená, že by provozovatel obsah příslušných stránek propagoval, podporoval nebo schvaloval. Stránky třetích osob mohou obsahovat informace, s nimiž provozovatel může anebo nemusí souhlasit. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání stránek provozovatele.

Webové stránky provozovatele obsahují odkazy na další webové stránky, z nichž některé provozuje sám provozovatel, některé však provozují jiné subjekty. Tyto odkazy slouží k usnadnění orientace návštěvníků a vytvářejí další přístupové cesty k informacím obsaženým na dalších webových stránkách. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpovědný za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.

Automatický sběr ostatních dat – využití souboru cookie a využití služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá soubory cookie, aby webovou stránku přizpůsobila Vašim potřebám. Cookie je textový soubor/kód, který webová stránka uloží na váš pevný disk při vstupu na tuto webovou stránku. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webové stránce či umožňuje přesnější analýzu jejího využití. Tato webová stránka/server muže kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudete muset při návštěvě této webové stránky opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobní určitelné identifikační údaje. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal, nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které tato webová stránka obsahuje.

Uživatel webové stránky bere na vědomí a akceptuje, že tato webová stránka implementuje funkce služby Google Analytics, v rámci které byly prostřednictvím podpory inzerce v reklamní síti implementovány funkce remarketingu, které tato stránka používá k online inzerci a funkce demografických přehledů a přehledů zájmů Google Analytics. Uživatel bere na vědomí, že při remarketingu dochází k zobrazování reklam společnosti CAROLLINUM s.r.o. na různých webech dodavatelů třetích stan včetně společnosti Google. Společnost CAROLLINUM s.r.o. a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využívají společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv těchto webových stránek. Uživatel dále bere na vědomí, že funkce demografických přehledů a přehledů zájmů Google Analytics je společností CAROLLINUM s.r.o. využívaná pro zlepšování obsahu webových stránek a facebookové prezentace společnosti, stejně jako pro lepší cílení inzerce na internetu.  Pokud nesouhlasíte s Vaším zapojením do služby Google Analytics pro inzerci v reklamní síti, máte možnost se z této služby odhlásit nebo reklamy personalizovat pomocí sekce nastavení reklam, jež je dostupná zde, případně tak můžete učinit prostřednictvím doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics, jenž je dostupný zde.

Definice

„Práva duševního vlastnictví” - všechny typy majetkových práv ve smyslu příslušných právních předpisů, včetně práva autorského, ochranných známek, vynálezu, průmyslových vzorů, užitných vzorů a nakládání s nimi;

„Společnost CAROLLINUM ” - CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, IČ: 645 83 350; 

Závěrečná ustanovení

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se bude nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel použití stránek, a to i bez předchozího upozornění.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Pravidel použití stránek. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek provozovatele po provedení změn těchto Pravidel použití stránek, má se za to, že se změnami v těchto Pravidlech použití stránek bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele nebo těchto Pravidel použití stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů, na které je uveden odkaz v patičce všech stránek a také v horním navigačním menu.

Tyto Podmínky byly na webových stránkách zveřejněny ve dvou jazykových verzích, české a anglické. V případě rozporů mezi oběma verzemi má přednost česká verze.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.